Bedrijven

Bij duaal leren verwerft een jongere kennis en vaardigheden op school én bij jou op het bedrijf.

Bedrijven spelen een belangrijke rol in het duale leertraject omdat ze jongeren de juiste arbeidsattitudes en vaardigheden kunnen mee geven waarmee ze sterker staan op de arbeidsmarkt. De educatieve wisselwerking tussen de begeleider of mentor in het bedrijf en de vakleerkracht op school is cruciaal om een opleiding duaal leren succesvol af te ronden. Heel wat duale leerlingen gaan later ook effectief aan de slag in hun stagebedrijf.

In de sector van de chemie en life sciences hebben intussen al bijna 50 bedrijven deelgenomen aan duaal leren waarbij ze honderden jongeren intensief hebben begeleid op de werkvloer. Heel wat van die ex-studenten zijn vandaag gewaardeerde medewerkers in vele chemie- en farmabedrijven.

Starten met duaal leren?

Aan de slag met duaal leren in jouw bedrijf? Duaal leren kan in verschillende studierichtingen en opleidingsniveaus. Bedrijven en scholen vormen samen een lerend netwerk voor kennis- en ervaringsuitwisseling en begeleiding van het leertraject, met ondersteuning vanuit de verschillende sectororganisaties. Zo helpen we bedrijven met hun erkenningsaanvraag als werkplek bij de overheid en bieden we kwaliteitsvolle opleidingen voor bedrijfsmentoren.

Wil je instappen in het lerend netwerk voor de studierichting Chemische Procestechnieken? Met onderstaand stappenplan kom je al een heel eind.

Informeer je en onderzoek of je bedrijf er klaar voor is

Niet alleen van de leerling wordt een grotere zelfstandigheid en zelfdiscipline gevraagd bij het duale leertraject ten opzichte van de klassieke stage, ook voor het bedrijf vergt deze stap een extra inspanning.

Informeer je via het lerend netwerk van de sector over de concrete tijdsbesteding en de rol van de mentor vooraleer je je als bedrijf engageert. Zorg voor voldoende draagvlak in de organisatie door overleg met de sociale partners en betrokken medewerkers.

Neem het decreet en andere relevante teksten door om je verplichtingen en de voorwaarden voor erkenning te kennen:

Charter

Decreet

Activiteitenlijst

Standaardtraject

Specifieke richtlijnen in het kader van Covid-19

De mentor is een cruciale schakel tijdens het leertraject van de duale leerling. Kies doordacht, in overleg met de sociale partners, voor het mentorschap en vraag opleiding en begeleiding voor deze rol.

De voorwaarden voor mentoren worden in het decreet vermeld. Als mentor raden we je aan één van de gratis opleidingen Mentorschap op de werkvloer of Opleiding tot werkplekcoach te volgen bij Co-valent De sector organiseert bijeenkomsten en intervisiemomenten voor de mentoren.

Overleg ook met de school in je buurt die de studierichting aanbiedt over de verwachtingen, de verdeling van de leerdoelen tussen school en bedrijf, de praktische regelingen over lessenrooster en stageblokken.

Om kwaliteitsvolle werkplekken te garanderen is het volgen van een mentoropleiding sinds 2019 verplicht voor alle mentoren die een leerling of cursist duaal leren begeleiden.

Wat betekent dit concreet?

Bij een nieuwe erkenningsaanvraag in het digitaal loket Werkplekduaal.be (nieuwe vestiging, bijkomende opleiding, bijkomende mentor, hernieuwing van een erkenning) wordt gecontroleerd of elke gekoppelde mentor vermeld in de erkenningsaanvraag een mentoropleiding heeft gevolgd. Als de info over de mentoropleiding nog niet voorhanden is in het digitaal loket, wordt opgevolgd dat de mentor deze opleiding uiterlijk binnen de 12 maanden na de goedkeuring van de erkenningsaanvraag zal volgen. Het niet tijdig volgen van de mentoropleiding leidt automatisch tot het verlies van erkenning van de mentor!

Is het volgen van een mentoropleiding niet relevant omwille van een geldige reden (vb. pedagogisch diploma, ervaring zonder ervaringsbewijs, …), kan de mentor vrijgesteld worden van deze verplichting, op voorwaarde dat dit aantoonbaar is.

 

De procedure in het digitaal loket app.werkplekduaal.be:

  • De indiener verklaart dat de mentor een mentoropleiding gevolgd heeft: gelieve een bewijs van deelname in te scannen en op te laden op de daarvoor voorzien plaats.

OF

  • De indiener verklaart dat de mentor een mentoropleiding zal volgen binnen een termijn van max 12 maanden: gelieve vóórdat deze termijn van 12 maanden is verstreken een bewijs van deelname in te scannen en op te laden in het digitaal loket. Opgelet, als deze termijn niet gerespecteerd wordt, vervalt de erkenning van de mentor! De status in het digitaal loket wordt “ongeldige mentor”.  Als de laatste geldige of enige mentor van uw erkenning op deze manier wordt geschrapt, volgt automatisch ook een opheffing van de erkenning zelf en van alle lopende overeenkomsten.

OF

  • De indiener verklaart dat de mentor vrijgesteld kan worden voor de mentoropleiding: selecteer de reden hiervoor in het dropdown-menu. Gelieve een document ter staving (diploma, overzicht relevante ervaring, …) van deze vrijstelling in te scannen en op te laden in het digitaal loket.

Vraag je erkenning als bedrijf aan voor de gewenste vestiging en de gekozen mentor

Om in orde te zijn om een leerling op te leiden moet je op deze website een erkenning aanvragen als bedrijf voor elke vestiging en elke mentor die je wil inzetten. Je vindt een uitleg over de procedure scherm per scherm in deze handleiding.

Opgelet: De doorlooptijd van een erkenningsaanvraag is 14 dagen. Doe je aanvraag dus tijdig om op 1 september in orde te zijn. Je erkenning blijft 5 jaren geldig.

Ondersteun alle betrokken medewerkers en mentoren met opleiding en informatie

Eens de beslissing genomen werd om een duale leerling in je bedrijf te begeleiden en de erkenning werd aangevraagd voor de betrokken vestiging en mentor(en) kan de voorbereiding in samenwerking met de sector en de school van start gaan.

Ga voorafgaande aan de start van het schooljaar in gesprek met de school over leerdoelen, lessenrooster, evaluatiemomenten, etc…

Sluit je aan bij het lerend netwerk van de sector en onderschrijf op die manier het charter

Communiceer en informeer alle betrokken medewerkers en sociale partners binnen je bedrijf over de verschillende stappen in het traject. Zorg waar nodig voor opleiding.

Ga op zoek naar de juiste match met een leerling

Als bedrijf wil je graag een leerling die past in je bedrijfscultuur en een goede fit heeft met het team waar hij/zij terechtkomt. Voor bedrijf en leerling is het maken van de juiste match een belangrijk onderdeel voor een succesvol leertraject.

De school maakt een selectie van jongeren die arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn en dus in het duale traject kunnen instappen.

Bij het begin van het schooljaar krijg je als bedrijf de kans kennis te maken met deze jongeren en jezelf als bedrijf voor te stellen. Eind september wordt in samenspraak met de scholen een leerling aan je bedrijf toegewezen.

Bezorg de nodige informatie aan de school zodat de overeenkomst voor de leerling in orde is

Om wettelijk en verzekering-technisch helemaal in orde te zijn moet een overeenkomst opgesteld worden tussen leerling, school en bedrijf.

Voor de studierichting 7CPT gaat het om de onbezoldigde Stageovereenkomst (SAO). De overeenkomst wordt door de school maar als bedrijf moet je specifieke informatie en documenten aan de school bezorgen. Naast de uitleg in de handleiding vind je hier een overzicht van de specifieke elementen voor de studierichting 7CPT.

Spreek voorafgaande aan de stageperiode goed af met de trajectbegeleider of school op welke manier de leerling geëvalueerd zal worden en wat de rol van de mentor hierin is. 

Een goede planning van het leertraject op basis van de te behalen leerdoelen en permanente feedback vormen de basis voor een correcte begeleiding en evaluatie.

Voor de andere studierichtingen zijn er gelijkaardige trajecten uitgewerkt.

Contacteer ons voor meer informatie.